Nu nieuw in onze shop, Braaaf Snacks staffelkortingen!

2 stuks = 5% korting, 4 stuks = 10% korting, 6 stuks = 15% korting, 10 stuks = 25% korting.

Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1

A   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

     overeenkomsten en uitvoering daarvan van Animalsupersale ,

     tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Animalsupersale is overeengekomen.

 

B  Animalsupersale aanvaardt eventuele Algemene Voorwaarden van afnemer

     alleen dan na uitdrukkelijke schriftelijke afspraak met de

     afnemer.

 

C  De enkele toezending van documentatie verplicht Animalsupersale niet tot

     levering c.q. acceptatie van de order.

 

Aanbiedingen

Artikel 2

A   Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een periode van 30

     dagen gestand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

     Iedere aanbieding leidt eerst dan tot een overeenkomst, wanneer

     deze na aanvaarding door de  afnemer niet schriftelijk door

     de Animalsupersale wordt herroepen. Een herroeping zal uiterlijk

     14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

 

B   Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en

     andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

     Ze zijn voor Animalsupersale slechts bindend indien dit

     nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd

 

Overeenkomsten

Artikel 3

        Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat Animalsupersale

        de order uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk

        heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging of het bindend aanbod

        wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

       

        Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen,

        alsmede mondelinge toezeggingen gedaan door Animalsupersale

        en/of diens personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere

        tussenpersonen zijn slechts bindend indien Animalsupersale deze  

        schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

 

        Voor leveringen c.q. werkzaamheden waarvoor naar hun aard en

        omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden

        wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd,

        welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en

        volledig weer te geven. Terzake dit gestelde is de admini-

        stratie van Animalsupersale beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

 

        Elke overeenkomst wordt door Animalsupersale aangegaan onder de op-

        schortende voorwaarde dat de afnemer-uitsluitend ter

        beoordeling van Animalsupersale -voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke             

        nakoming van de overeenkomst.

 

        Animalsupersale is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeen-

        komst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zeker-

        heid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige ver-

        plichtingen voldaan zal worden.

 

Prijzen

Artikel 4

A  Bij uitgifte van een nieuwe prijs lijst  verliezen eerder gedane

    prijsaanbiedingen hun geldigheid.

     Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:

     gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum

     geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale

     en overheidskosten, vrachten en assurantiepremies en andere

     kosten.

   - exclusief BTW , invoerrechten, andere belastingen, heffingen

     en rechten;

   - exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij

     anders vermeld, in geval deze afzonderlijk worden

     gespecificeerd;

   - vermeld in Nederlandse valuta, onder voorbehoud van koers-

     wijzigingen, welke worden doorberekend indien de officiële

     valutapariteit op het moment van de aflevering meer dan 2%

     afwijkt van de valutapariteit op aanbiedingsdatum, welke

     op 100 wordt gesteld.

 

B  Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders wordt overeen-

     gekomen, geldt als prijs voor de bestelde goederen de prijs

    die vermeld  is in onze ten tijde geldende prijslijst en/of    catalogus.

 

  Eventuele montage- of installatie-werkzaamheden zijn

     steeds voor rekening van de afnemer, indien niet anders

     vooraf is  overeengekomen.

 

Levering en levertijd.

Artikel 5

     Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering binnen

     Nederland franco huis/bedrijf van de afnemer of een

     door deze aangegeven andere bestemmingsplaats

 

    De afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking

     uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekort-

     komingen of beschadigingen te (laten) controleren.

     De afnemer dient de bij (af)levering aanwezige tekorten

     en/of beschadigingen direct schriftelijk aan Animalsupersale

     te melden, bij gebreke waarvan Animalsupersale gerechtigd

     is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

 

     Levering van orders binnen Nederland kleiner dan € 70,-

     wordt een order-toeslag van € 10,- berekend. Bij weder-

     verkoop geldt voor orders onder de € 250,- een doorbelasting

     met € 15,- orderkosten en de werkelijke verzendkosten. Orders

     boven de € 250,- kan Animalsupersale belasten met een gewichtstoeslag.

 

     Animalsupersale is  gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveran-

     ties) welke Animalsupersale afzonderlijk kan factureren. De afnemer is

     dan verplicht te betalen volgens artikel 10 van deze

     Voorwaarden.

 

     Op de afnemer rust een afnameplicht. Wanneer de goederen na

     de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan zij ter

     zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

     Na een periode van 4 weken kan Animalsupersale overgaan tot

     (onderhands) verkoop. De eventuele mindere opbrengst en de

     kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze

     rechten.

 

     Animalsupersale is te allen tijde vrij in de keuze van het transport-

     middel. Wenst de afnemer een andere wijze van transport,  

     dan komen de extra kosten voor zijn rekening.

 

Garantie/service

Artikel 6

     Met in achtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde

     garandeert Animalsupersale de deugdelijkheid van de gebruikte

     materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee

     samenhangende juiste werking. De garantie geldt voor nieuwe

     producten voor een periode van 12 maanden na levering,

     inclusief de zichtperiode. Garantie voor de door Animalsupersale

     elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en

     zover de oorspronkelijke fabrikant deze verstrekt.

 

     Gebreken aan geleverde goederen welke onder garantie vallen

     worden uitsluitend ter beoordeling van Animalsupersale , hetzij

     hersteld dan wel door nieuwe vervangen, indien de gebreken

     naar oordeel van Animalsupersale /fabrikant te wijten zijn aan

     constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering,

     waardoor deze voor de afnemer onbruikbaar zijn ter zake

     van de betreffende bestemming der goederen

 

     Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen

     franco aan Animalsupersale te worden toegezonden. Indien de

     leverancier buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te

     verrichten, is Animalsupersale gerechtigd de reis- en verblijf-

     kosten aan afnemer in rekening te brengen, alsmede de

     eventuele (bijzondere) transportkosten en de kosten van de

     te gebruiken beproevingsapparatuur. Garantiewerk vindt in

     beginsel plaats binnen het bedrijf van Animalsupersale (service

     afdeling) en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend in

     geval een afzonderlijk servicecontract is afgesloten, kunnen

     garantiewerkzaamheden buiten normale werktijden worden

     uitgevoerd.

 

     Alle garantiebepalingen vervallen, indien de afnemer

     zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat)    

     verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt

     volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze

     onoordeelkundig behandel/gebruikt en/of gebruikt voor

     andere doeleinden dan de daaraan gegeven bestemming.

 

     De garantiebepalingen gelden niet voor gebruiksartikelen.

     Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige

     schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 7

 Behoudens door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld

     aan de zijde van Animalsupersale , is Animalsupersale

     niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

 

B   Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren

     is de aansprakelijkheid van Animalsupersale te allen tijde beperkt tot

     maximaal de factuurwaarde, exclusief BTW, van het geleverde.

     Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte

     of gevolgschade van welke aard dan ook is uitgesloten.

     Voor het overige vrijwaart de afnemer Animalsupersale uitdrukkelijk en

     volledig.

                                                                                              

Reclames

Artikel 8

A   Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen

     alle reclames binnen 8 dagen na levering schriftelijk of per e-mail bij Animalsupersale

     te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten.       

     Voor reclames op facturen geldt  8 dagen na factuurdatum.

 

B   De afnemer dient het geleverde c.q. de verpakking terstond

     bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadig-

     ingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren

     na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van

     de afnemer staan.

 

C   Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of

     de verpakking dient de afnemer bij aflevering direct op de

     factuur en/of vervoersdocument te (laten) vermelden, bij ge-

     breke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling

     worden genomen. De  administratie van Animalsupersale

     is in dit verband beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.

 

 

D   Indien door Animalsupersale verkeerde en/of gebrekkige goederen

     worden geleverd, kan men deze -mits deugdelijk en in de

     originele verpakking verpakt- aan ons terugzenden. De kosten

     van een dergelijke zending zijn voor rekening van Animalsupersale.

     De koper dient de reden van retourzending schriftelijk

     te vermelden. Animalsupersale zal er zorg voor dragen dat zo spoedig

     mogelijk alsnog de correcte goederen worden geleverd.

     Retourzendingen worden uitsluitend teruggenomen binnen 8

     dagen na levering.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9

A  Animalsupersale behoudt zich de eigendom voor van alle door

    Animalsupersale  af-geleverde zaken, totdat de opstaande factuur geheel is voldaan.

 

B  Het is de afnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud

     afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van

     zijn bedrijf of activiteiten aan derden, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de eigendomsrechten van

     Animalsupersale te verkopen  en of te bezwaren.

     Ter zake van de (bij)geleverde software, randapparatuur ,

     technische gegevens, schakel- en of werkschema’s gebruiks-

     en bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële

     documentatie geldt dat de afnemer deze alleen voor eigen

     (intern) gebruik aan te wenden en op geen enkele wijze en aan

     wie dan ook zal doorleveren c.q. verkopen.

 

Betaling

Artikel 10

 Betaling dient netto contant bij aflevering te geschieden,

     zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting    

     of overmaking op een door ons aangegeven bank- of giro-

     rekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien auto-

     matische incasso van toepassing is geldt een betalingskorting

     van 1 %. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valuta-

     datum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aan-

     gemerkt.

 

B   Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is zonder

     dat het verschuldigde voldaan is, is Animalsupersale gerechtigd om de

     geleverde goederen terug te vorderen overeenkomstig het hier-

     voor bepaalde onder artikel 9.

 

Rente en kosten

Artikel 11

Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, is de afnemer   van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaand bedrag. De buitengerechte-lijke incassokosten, komen voor  rekening van de afnemer te stellen op tenminste 15% ( met een  minimum  van   €  125,-) van het, met inbegrip  van vernoemde  rente, door de afnemer verschuldigd bedrag. Indien gerechtelijke inning nodig blijkt, is de afnemer ook de daaraan verbonden kosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand van Animalsupersale , volledig aan Animalsupersale verschuldigd.

 

Overmacht

Artikel 12

Animalsupersale is niet gehouden tot nakoming van enig verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien de overmachtsituatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is Animalsupersale gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende   mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Animalsupersale op betaling door afnemer voor reeds door Animalsupersale verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor Animalsupersale tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot - brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Animalsupersale of in dat van toeleveranciers, problemen met  de elektriciteitsvoorziening, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Animalsupersale en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Animalsupersale kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt.

 

Toepassing

Artikel 13

A   Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en uit-

     voering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 Alle geschillen die tussen afnemer en Animalsupersale ontstaan,

     zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van  rechtbank Gelderland.

     De toepasselijkheid van Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Slotbepalingen

  Artikel 14

A Animalsupersale is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien Animalsupersale niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling dat wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

 

B Indien en voor zover één of meer bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst.

 

C Animalsupersale is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

D Animalsupersale verzamelt en verwerkt informatie betreffende de producten, afnemer en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van afnemer (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met afnemer en de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Animalsupersale strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt  voor bovengenoemde doeleinden conform de  privacyverklaring van Animalsupersale . Afnemer stemt er voorts mee in dat Animalsupersale persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. afnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Animalsupersale aangeven dat de gegevens van de afnemer uit de bestanden van Animalsupersale dienen te worden verwijderd.

 

E Indien verscheidene (rechts)personen zich als afnemer hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Animalsupersale aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

 

F Animalsupersale behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Animalsupersale worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Animalsupersale.

 

G Het is afnemer zonder Schriftelijke toestemming van Animalsupersale niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van de producten van Animalsupersale te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor afnemer en/of voor derden.

 

H Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplicht partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent  de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden.

 

 

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-142815003-5');
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »